Przy zakupie minimum 10 szt. szafek ubraniowych oferujemy 10% upustu oraz transport gratis! Promocja jest wa?na do ko?ca czerwca tego roku.

Nasza firma
Drukuj E-mail
Firma "Fast - Produkt" powsta?a w roku 1993. Zosta?a za?o?ona przez osoby o d?ugoletnim sta?u zawodowym oraz du?ej wiedzy i praktyce w przetwórstwie blach, co jest gwarancj? wysokiej jako?ci wytwarzanych wyrobów.

G?ównym produktem firmy s? metalowe meble warsztatowe, socjalne i biurowe. Umo?liwiaj? one funkcjonalne wyposa?enie ka?dego stanowiska pracy. Produkty te charakteryzuj? si? wysok? jako?ci?, trwa?o?ci? oraz du?? gam? wzorów. W przypadku indywidualnych potrzeb klienta rozwi?zania konstrukcyjne mog? by? dostosowane do jego wymaga?.

Dzia?alno?? us?ugowa firmy polega na wytwarzaniu wszelkich elementów, detali oraz kompletnych wyrobów z blach o grubo?ci od 0,5 mm do 3,0 mm oraz profili zamkni?tych wed?ug dokumentacji technicznej klienta lub na podstawie wzoru przedstawionego przez niego. Dysponuj?c w?asnym biurem konstrukcyjno - technologicznym jeste?my w stanie stworzy? wyrób na podstawie ogólnych za?o?e? lub wizji naszego przysz?ego klienta.

Rys. 1 - Próbka naszych mo?liwo?ci

produkt.jpg

Jeste?my otwarci na wszelkie sugestie i uwagi. Jako?? naszych wyrobów zapewniaj? wysoko kwalifikowani pracownicy oraz nowoczesny park maszynowy takich firm jak Finn - Power, Amada, Durmazlar, itp.

Rys. 2 - Nasz pracownik obs?uguj?cy maszyn? firmy Finn - Power

maszyna.jpg

Sondy

Jakie prowadnice wolisz w szafkach z szufladami?

  
Logowanie
(tylko dla partnerów)
Login:
Hasło:
Zapamiętaj hasło
Zapomniałeś hasło?
Copyright (c) 2005-2013 TNT Systemy Informatyczne